HFs Research Group

1. Dr. Mohamed Zaki Ramadan ( mramadan1@ksu.edu.sa)

2. Dr. Tamer Mohamed Ahmed Khalaf (tamkhalaf@ksu.edu.sa)

3. Dr. Saad Abdulmohsen Alabdulkarim (alabdulkarims@ksu.edu.sa)

4. Dr. Woo Hyung Park (wpark@ksu.edu.sa )