السيرة الذاتية

Bio: 
PhD in Computer Science from University of Birmingham Broad Areas of Interest: Intelligent Methods for Pattern Recognition, Artificial Intelligence, Machine Learning, Neural Networks, Evolutionary Computation.

Qualifications

University: 
University of Birmingham
From Date: 
Monday, April 2, 2012
To Date: 
Monday, September 12, 2016
Specialization: 
Computer Science: Machine Learning
Degree: 
PhD
University: 
University of Birmingham
From Date: 
Monday, October 4, 2010
To Date: 
Monday, October 3, 2011
Specialization: 
Advanced Computer Science
Degree: 
Master's degree
University: 
Qassim University
From Date: 
Monday, September 1, 2003
To Date: 
Saturday, June 30, 2007
Specialization: 
Computer Science
Degree: 
Bachelor's degree